آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )
شهرداری جعفریه در نظر دارد  6 قطعه زمین از زمینها ی شهرداری (1 – قطعه شماره 71 به متراژ 70/206 مترمربع 2 –  قطعه شماره 183 به متراژ 5/193 مترمربع 3 –  قطعه شماره 196 به متراژ  75/182 مترمربع 4- قطعه شماره 197 به متراژ  75/182 مترمربع 5- قطعه شماره 202 به متراژ  95/199 مترمربع 6- قطعه شماره 203 به متراژ  95/199 مترمربع معروف به زمین های فرودگاه به آدرس ما بین سی متری شهدا و بیست متری جهاد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه  27/06/1399  به شهرداری جعفریه مراجعه نموده و پس از دو روز کاری مهلت دارند ( پایان وقت اداری  یکشنبه مورخه 30/06/1399 ) تا اسناد را تحویل شهرداری نمایند ضمناً زمان بازگشائی در شرایط مزایده اعلام می گردد .

 

شرایط شرکت در مزایده :

 

 • – ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی به صورت نقدی در وجه شهرداری جعفریه.
 • – در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • –چنانچه ظرف مدت 5 روز پس از جلسه کمیسیون، مبلغ توسط برنده واریز نشود سپرده ایشان ضبط و نفر دوم بعنوان برنده اعلام میگردد.
 • – قیمت پایه برمبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 • – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 • – سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 • – شرایط فروش به صورت نقد می باشد

 

روابط عمومی شهرداری جعفریه • شهریور 19, 1399
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |

برچسب ها :