فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی باند کندرو
فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی

باند کندرو

شهرداری جعفریه قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه به شرح زیر اقدام نماید.

ردیف موضوع مبلغ برآورد (ریال) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
1 باند کندرو 107/042/003/81

(هشتاد و یک میلیارد و سه میلیون و چهل و دو هزار و یکصد و هفت ریال)

بصورت ضمانتنامه بانکی

106/152/050/4

(چهار میلیارد و پنجاه میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و شش ریال)

 

مهلت و نشانی خرید اسناد مناقصه:

دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی setadiran.ir از تاریخ 12/02/1401 لغایت 17/02/1401 قابل دسترس است.

مهلت و نشانی تسلیم پیشنهادها:

پیشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 28/02/1401 در سامانه setadiran.ir ارائه گردد.

توجه:

محل و زمان افتتاح پیشنهاد مناقصه (الف/ب/ج)

کمیسیون مناقصه راس ساعت 9:00 مورخ 29/02/1401 و در محل سالن جلسات دفتر شهردار تشکیل و پیشنهاداتی که تا موعد مقرر وصول گردیده باز و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد فنی و عمرانی شهرداری جعفریه تماس حاصل نمایند یا به سایت به آدرس jafarie.ir مراجعه فرمایند. ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

شهرداری جعفریه: استان قم، شهر جعفریه، بلوار شهید یزدی، شهرداری جعفریه – تلفن: 36223434-025  • اردیبهشت 12, 1401
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |