آگهی مزایده عمومی چهار قطعه زمین (نوبت دوم 991021)

۲۱ دی , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی 1399/10/11

۲۱ دی , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم (دی 99)

۲ دی , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

۲۹ مهر , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

۱۹ شهریور , ۱۳۹۹
شهرداری جعفريه در نظر دارد  6 قطعه زمين از زمينها ی شهرداری (1 - قطعه شماره 71 به متراژ 70/206 مترمربع 2 -  قطعه شماره 183 به متراژ 5/193 مترمربع 3 -  قطعه شماره 196 به متراژ  75/182 مترمربع 4- قطعه شماره 197 به متراژ  75/182 مترمربع 5- قطعه شماره 202 به متراژ  95/199 مترمربع 6- قطعه شماره 203 به متراژ  95/199 مترمربع معروف به زمین های فرودگاه به آدرس ما بین سی متری شهدا و بیست متری جهاد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضيان مي توانند جهت خرید ... ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی (جایگاه CNG)

۲۴ خرداد , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)

۲۲ خرداد , ۱۳۹۹

آگهی مزایده عمومی

۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹