تمدید شناسنامه ساختمانی

فرآیند تمدید پروانه ساختمان
۱- مراجعه به  واحد فنی و شهرسازی  جهت تکمیل  درخواست تمدید پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار و ثبت در دبیرخانه
۲-  تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.
۳- انجام بازدید  از ساختمان توسط  کارشناس فنی و شهرسازی و تهیه پیش نویس تمدید پروانه ساخمانی
۴- انجام محاسبات عوارض توسط واحد درآمد و پرداخت عوارض توسط مالک
۵- مراجعه به واحد فنی و شهرسازی و اخذ گزارش تمدید پروانه توسط مأمور فنی
۶- مراجعه به بیمه تأمین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب(در صورت نیاز)
۷- مراجعه به واحد فنی و شهرسازی جهت تکمیل قسمت تمدید پروانه  ساختمان
۸- امضای مسئول فنی و شهرسازی و تأیید نهایی تمدید پروانه  توسط شهردار
۹- مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت وشماره کردن تمدید پروانه  ساختمان و دریافت تمدید پروانه  ساختمان