صدور شناسنامه ساختمانی

مراحل صدور پروانه ساختمانی مسکونی (برای  زمین های دارای سند رسمی)

مرحله اول: تشکیل پرونده
.
1)ارائه مدارک مالکیتی و هویتی شامل :
الف : اصل و کپی سند ثبتی
ب: اصل شناسنامه و کارت ملی  مالک یا وکیل قانونی به همراه  کپی صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی مالک یا وکیل
ج:اصل و کپی برگه وکالت وکیل
2)ارائه درخواست پروانه ساختمانی بر مبنای فرم اخذ شده از شهرداری
3)گچ ریزی ملک توسط مالک و انجام  بازدید ا زملک توسط کارشناش شهرداری
4)اخذ استعلام های مربوطه از اداره های آب ،برق ،گاز و مخابرات
5)اخذ پیش نویس پروانه ساختمانی جهت ارائه به نظام مهندسی استان قم
.
مرحله دوم: ترسیم نقشه ساختمان
۱- تحویل دستورالعمل تهیه نقشه (پیش نویس پروانه ساختمانی)به مهندس ناظر ساختمانی جهت طراحی نقشه ساختمان .
۲-تحویل اصل نقشه های معماری،سازه،برق و مکانیک به شهرداری
.
مرحله سوم: بررسی نقشه ساختمان
۱- بررسی و تأیید نقشه‌های تهیه شده توسط  کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری کهک
۲- پرداخت عوارض پروانه ساختمانی
.
مرحله چهارم: صدور نامه بیمه1)اخذ نامه بیمه کارگران ساختمانی از شهرداری و مراجعه به تأمین اجتماعی شعبه دو قم
2)تهیه فیش آموزش و پرورش ، واریز آن در بانک ملی و تحویل به شهرداری
3)هماهنگی با مهندسین ناظر جهت مراجعه به شهرداری و مهر و امضای دفترچه ساختمانی
مرحله پنجم: صدور شناسنامه ساختمانی
صدور پروانه ساختمانی و برگه شروع عملیات ساختمانی