صدور پایان کار

فرآیند اخذ پایان کار ساختمان

 

۱- مراجعه به واحد فنی و شهرسازی  جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست صدور پایانکار توسط مالک و اخذ دستور شهرداری و ثبت در دبیرخانه.
 ۲-بازدید  از ساختمان توسط کارشناس فنی و شهرسازی و صدور پیش نویس ساختمانی
۳- صدور گزارش پایانکار توسط مأمور فنی وشهرسازی و ارائه به نظام مهندسی جهت تکمیل آن توسط مهندس ناظر و صدو ر شناسنامه فنی و ملکی ساختمان .
۴- در صورت عدم تخلف، مراجعه به واحد درآمد جهت محاسبه عوارض و پرداخت  عوارض
۵-تکمیل قسمت پایانکار پروانه  ساختمانی توسط واحد فنی و شهرسازی (در صورتی که عوارض مربوطه چکی باشد گواهی  صادر شده در شهرداری باقی می ماند تا چک‌های آن وصول گردد).
۶- امضای مسئول فنی و شهرسازی و تأیید نهایی توسط شهردار
۷- مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت و شماره کردن پایانکار ساختمانی و تحویل به مالک